Nejvyšší soud: Dlužíte mi výplatu, i když se neznáme
Až si budete příště pronajímat sklad, kancelář či obchodní prostory, důkladně pátrejte po tom, jak skončili zaměstnanci, kteří zde dříve pracovali. Pokud totiž jejich pracovní poměry nebyly původním nájemcem ukončeny, můžete se automaticky stát jejich novým zaměstnavatelem vy.

Toto riziko vyplývá z nedávného rozsudku Nejvyššího soudu: Budete-li v pronajatých prostorách provozovat stejnou činnost jako předchozí nájemce, pracovní poměry zaměstnanců, kteří zde pracovali, přejdou podle ochranných ustanovení zákoníku práce na vás.

Na překvapivý rozsudek upozorňuje Pavel Řehulka z poradenského serveru JakPronajimatNebytoveProstory.cz: „Byla to banální, běžná změna nájemce nebytových prostor. Provozovatel kavárny skončil svou činnost. Prostory vyklidil a předal zpět pronajímateli. A do prázdných prostor se pak nastěhovala nová firma, která zde také rozjela kavárnu. Protože ale původní kavárník neukončil pracovní smlouvy se svým personálem, soud rozhodl, že jejich pracovní poměry přešly na nového nájemce. A ten má také povinnost jim přidělovat práci a vyplácet výplatu. Aniž by je kdy viděl nebo tušil o jejich existenci.“

Zákoník práce chrání v § 338 zaměstnance před tím, aby neskončili na ulici jen proto, že se jejich chlebodárce sloučil, fúzoval, prodal či jinak změnil své provozní fungování. A stanoví tak pravidlo, že když „dochází k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele“.

Pavel Řehulka ale upozorňuje na fakt, že mezi původním a novým nájemcem nebytových prostor neexistoval žádný vztah a prostory byly předány zcela vyklizené: „Nový nájemce nepřebíral rozjetý, fungující podnik. Jen si našel prázdné prostory, vybavené pouze stropními světly a žaluziemi na oknech. Přesto je teď ale nečekaně zaměstnavatelem lidí, kteří dříve pracovali u předchozího nájemce.“

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3712/2015, ze dne 14. 7. 2016 totiž platí, že právním jednáním, s nímž je spojen převod činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, "nemusí být jen smlouva uzavřená mezi dosavadním zaměstnavatelem a přejímajícím zaměstnavatelem".

K uvedenému převodu dochází na základě "jakéhokoli právního jednání, v jehož důsledku zaměstnavatel přestane zcela nebo zčásti provozovat dosavadní činnost a místo něj v této činnosti pokračuje jiná k tomu způsobilá právnická nebo fyzická osoba". V takovém případě prý odpovídá smyslu a účelu zákoníku práce, aby pokračovaly i pracovněprávní vztahy zaměstnanců, kteří se na této činnosti u zaměstnavatele dosud podíleli.

"Takovým právním jednáním může být též výpověď z nájmu nebytových prostor, v nichž dosavadní zaměstnavatel provozuje svou činnost (plní své úkoly), daná pronajímatelem dosavadnímu zaměstnavateli (popřípadě dohoda o skončení nájmu uzavřená mezi pronajímatelem a dosavadním zaměstnavatelem) a na ni navazující smlouva o nájmu těchto prostor uzavřená mezi pronajímatelem a novým nájemcem, pokračuje-li na základě ní nový nájemce v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu."

"Vzhledem k tomu, že podmínkou převodu činnosti nebo úkolů (jejich části) k jinému zaměstnavateli podle ustanovení § 338 odst. 2 a 3 zák. práce není, aby na přejímajícího zaměstnavatele byl převeden též majetek potřebný k provozování převáděné činnosti (úkolů), dojde prostřednictvím uvedených právních jednání pronajímatele k převodu činnosti nebo úkolů (jejich části) k jinému zaměstnavateli, i když součástí nájmu nebytových prostor nejsou věci sloužící k činnosti provozované v těchto prostorech."

Pavel Řehulka z poradenského serveru JakPronajimatNebytoveProstory.cz doporučuje všem pronajímatelům a nájemcům ostražitost: „Všichni teď musíme při změně nájemce nebytových prostor pátrat po tom, jak skončily pracovní poměry zaměstnanců, kteří zde dříve pracovali. Bude-li totiž nový nájemce provozovat ve stejných prostorách stejnou činnost, jejich pracovní poměry přejdou na nového nájemce. Aniž by s tím souhlasil.“

Zdroj: JakPronajimatNebytoveProstory (v plném znění)